EL COL·LEGI

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

ENTRADES I EIXIDES:

 1. Al llarg del curs les portes s'obriran cinc minuts abans de l'hora d'entrada a classe ( 9:10 H) i es tancaran cinc minuts més tard ( 9:20 H ).

 2. L'alumnat formarà en el pati en el lloc establert per a cada grup.

 3. L'entrada a classe quan sone la música es farà en ordre i silenci, vigilats per professor/a.

 4. Una vegada tancades les portes cap alumne/a podrà entrar. En cas excepcional ( i sense agafar-ho com a norma), l'alumne/a podrà entrar a la següent sessió ( 10:15 H ) o a les 11 en l'hora de l'esplai. En estos casos s'entrarà al Centre per la porta principal ( Consergeria). Si l'alumne/a és de menjador haurà d'avisar amb antelació la seua entrada a l'hora de l'espai perquè es tinga en compte a l'hora d'encarregar el dinar a l'empresa de menjador.

 5. Els retards i faltes de l'alumnat han de justificar-se al tutor/a obligatòriament.

 6. L'alumnat d'infantil entrarà i eixirà per la porta d'infantil ( Carrer Generalitat). L'alumnat de quatre i cinc anys entrarà a l'edifici d'infantil a soles, la qual cosa afavoreix la seua autonomia, mentre que els de tres anys podran ser acompanyats fins el hall d'infantil on formaran en files amb les professores. Fins a desembre, a l'hora d'eixida, els familiars podran arreplegar als alumnes pel pati d'infantil des de la porta exterior de cada aula, procurant no quedar-se amb els xiquets jugant als columpis.

 7. Els dies de pluja tot l'alumnat entrarà directament a l'interior de l'edifici i romandrà en el corredor corresponent a la seua sala a l'espera que sone la música.

 8. Procuren no enviar els xiquets molt de temps abans de l'hora d'entrada, perquè estan a soles al carrer.

 9. Els familiars no podran entrar a parlar amb els tutors en l'hora d'entrada o eixida ni durant les classes ja que estos poden deixar desatesos els alumnes. Serà necessari concretar amb antelació, si és possible, una cita en el dia d'atenció a pares. DILLUNS DE 13 A 13:45 H.
ASSISTÈNCIA

 1. Si algun/a alumne/a duant algun període del curs pateix alguna malaltia infecto-contagiosa ( varicel·la, grip, rubeòla, conjuntivitis, polls...) haurà de quedar-se a casa fins que estiga completament curat pel bé de tota la comunitat escolar.

 2. Comuniqueu al tutor/a totes les al·leèrgies, possibles malalties, etc. És necessari facilitar uns quants telèfons de contacte. Per això comptem amb la fitxa de cada alumne/a que hauran d'omplir a principi de curs. Els canvis en l'opció de religió es faran a l'inici de curs ( setembre).

 3. L'alumnat haurà de portar per a cada classe el materialc indicat pel tutor/a o professor especialista ( anglés, música, Educació Física...).

 4. Les activitats complementàries són aprovades pel Consell Escolar i es programen per a la totalitat de l'alumnat, amb finalitat didàctica. És important l'assitència de tot l'alumnat
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA:

 1. És obligatòria l'assistència a les reunions convocades pel Centre.

 2. En el cas de necessitat se sol·licitarà entrevista al tutor/a per anticipat en l'horari establit.

 3. Els pares hauran de controlar l'agenda de l'alumne/a que, a més de ser un instrument de treball, és la via més directa de comunicació familia.escola. Totes les notes dels professors/es han de ser llegides i signades pels pares el mateix dia d'entrega.

 4. Els familiars coneixeran per mitjà de les reunions informatives el sistema de treball diari a casa ( deures) i es responsabilizaran que l'alumne/a complisca amb les seues obligacions. És un hàbit que estem fomentant i l'incompliment del qual està considerat com una falta tipificada en el Reglament de Règim Inter del Centre.

 5. És necessari justificar al tutor/a per escrit totes les faltes d'assitència dels fills/es. els recordem que l'assitència a classe és obligatoria segons la legislació vigent i que el Centre està obligat a prendre les mesures oportunes per a evitar l'absentisme escolar.

 6. És molt important que es complixquen les normes de l'escola, tant per part de l'alumne com de les families, horaris, revisió de l'agenda, dur el material, fer els deures.
PATI:

 1. En les hores de l'esplai l'alumnat respectarà les zones assignades per cicles en l'horari establit: pista de bàsquet, pista de futbol, passeig de joc tranquil (jocs de taula) i zona de jocs diversos ( corda, goma, diàbolo....)                                                                                                                                                No es podrà molestar a cap alumne/a en qualsevol zona de joc o activitat que realitze.

 2. Es respectarà el material lúdic assignat a cada zona, el qual serà entregat per les professores que cuiden el pati. Els alumnes hauran de responsabilitzar-se de la seua cura i custòdia i l'entregaran a la professora encarregada en finalitzar el pati.

 3. Es respectarà i complirà amb la campanya iniciada a l'Escola de "L'ESMORZAR SA". Seguint esta campany és convenient portar entrepans, productes lactis, fruita..... i evitar els aliments rics en sucres, conservants o pastisseria industrial. A més a més, el DIVENDRES ÉS EL DIA DE LA FRUITA , per tant tots/es portaran fruita per a esmorzar.
ALTRES:

 • Els alumnes han de respectar totes les instal·lacions del Centre procurant la seua cura, neteja i ordre.

 • S'està realitzant al Centre la campanya " VERDA". Per aixó es farà un ús degut de les papereres i contenidors de recollida selectiva que hi ha a les aules i patis.

 • No s'ha de portar a l'escola diners ni cap objecte de valor, per a evitat pèrdues i conflictes entre l'alumnat.

 • No s'han de portar a l'escola telèfons mòbils, waltmans, game boys, MP3..., tal i com queda reflectit en el reglament intern del centre.

 • Durant les classes no es pot eixir al servici. En cas de necessitat s'ha de demanar permís al professor o professora que estiga en eixe moment a l'aula.

 • En el cas que algun alumne o alumna tinga algun tipus de problema se li ha de comunicar per escrit al tutor o tutora.

 • Els alumnes de transport que no vagen a utilitzar en algun moment el servici hauran de comunicar-ho amb anterioritat a la Direcció del Centre per escrit i la monitora verbalment. No es permetran canvis d'autobús ni la seua utilització per part de cap alumne no autoritzat per Conselleria.

 • Comptem en el centre amb agulles per a aparcar bicicletes. Els i les que desitgen vindre al Centre en bicicleta hauran de passar per direcció per arreplegar el full d'autorització corresponent, que haurà de ser signada pels PARES o tutors i entregada a direcció.

 • Si qualsevol alumne o alumna té propostes a fer, ha de proposar-les en les assemblees de classe i, si es decideix acceptar-les, els delegats les trans,etran al CONSELL DE DELEGATS.
DELEGATS I DELEGADES DE CLASSE:
 • Cada trimestre es triarà un delegat i delegada de cada aula per assistir al consell de delegats i delegades del col·le.
 • Al 3r Cicle tres alumnes més com a representants al Consell Escolar de l'Assablea de delegats/des.
 • Si qualsevol alumne o alumna té propostes que fer ha de proposar-les en les assemblees i, si es decidix acceptar-la, els delegats les transmetran a L'ASSEMBLEA DE DELEGATS.
AVALUACIONS:
La informació a les famílies referent al rendiment escolar, es realitzarà mitjançant els butlletins trimestrals. A més, a criteri del professorat, es podran realitzar entrevistes individuals i altres tipus d'informes.
Les dates d'avaluació aprovades per a este curs seran:

 • 1ª AVALUACIÓ:    20 de desembre.

 • 2ª AVALUACIÓ:    28 de març.

 • 3º AVALUACIÓ:    20 de juny.
En cada avaluació es convocarà les famílies en distintes dates per a l'entrega de butlletins. Serà obligada l'assitència a les mateixes perquè es faça l'entrega de notes.
Al llarg del curs les famílies poden sol·licitar entrevistes amb els/les tutors/es per a tractar temes relacionats amb els seus fills/es.
Convé que, des de casa, col·laboren amb l'escola inculcant als seus fills l'hàbit de dedicar un temps al treball diari i a la lectura.

ACTIVITATS COMUNES:
Al present curs s'ha aprovat realitzar les següents activitats comunes al Centre:

 • 9 D'OCTUBRE: dia 8 d'octubre.

 • FESTA DE NADAL: 22 de desembre a la vesprada.

 • DIA DE LA PAU: 28 de gener.

 • FALLES: del 15 al 17 de març.

 • DIA DEL LLIBRE: 20 d'abril.

 • SETMANA DEL MEDI AMBIENT: maig/ juny a concretar.

 • FI DE CURS: 23 de juny.
Aquestes activitats poden sofrir alguna modificació depenent de la Programació General Anual del Curs.

1 comentari: